مزایده و مناقصه

همه می توتنند در زمینه اجاره و فروش باشگاه خود، و یا مناقصه و مزایده فعالیت نمایند.