کارفرما

در اینجا کارفرما در مورد  نیروی انسانی مورد نیاز خود آگهی می گذارد.