استخدام

کارفرمایان و صاحبان باشگاه ها جهت جذب کارجو می توانند در این سایت آگهی استخدام درج نمایند.همچنین کارجویان جهت یافتن شغل مورد نظر خود می توانند از این سایت استفاده نمایند.